alt

วันนี้(13 มิ.ย.62)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยของผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม Auditorimu อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธีการนดีได้มีหนังสือทาบทามความสมัครใจของผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี โดยกําหนดให้ตอบภายในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีการตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด 4ท่าน ได้แก่ 1. อาจารย์ ดร.กฤษณะ ทองแก้ว 2. อาจารย์ ดร.พิชัย สุขวุ่น 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม และ 4. อาจารย์ ดร.อนุมาน จันทวงศ์ โดยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีกําหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี มาแสดงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บุคลากรในท้องถิ่น และคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี คนละไม่เกิน 20 นาที และตอบคําถามของบุคลากรและคณะกรรมการสรรหาฯ คนละไม่เกิน 3 คําถาม ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Auditorimu อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี