alt

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze drying technique) ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร. อรณิช เผือกคง รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรที่สนใจในหลักการ และวิธีการใช้เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง สำหรับพัฒนางานวิจัย เช่น เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพร และเทคนิคการเตรียมตัวอย่างทางเคมี โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนในจากอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้เปิดให้ใช้บริการเครื่องมือดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หรือทาง www.scc.sru.ac.th โทรศัพท์ 077913332, 0952263675

ศิริพร ทวีโรจนการ ข่าว/ภาพ
เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ รายงาน
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี