alt

คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ส่งผลงานนวัตกรรมนักศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมทางการพยาบาลกับการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล ในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่11 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมการพยาบาลยุดิจิทัล ณ ม.ราชภัฏนครปฐม จ. นครปฐม ระหว่าง วันที่ 11-12 ก.ค. 2562

ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า คณะพยาบาลศาตร์ มรส. ได้ส่งผลงานนวัตกรรมนักศึกษา ส่งประกวด จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ 1. นวัตกรรมชื่อ R.A.K 4.0 (Reproductive Anatomy Knowledge 4.0) เป็นการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชากายวิภาคศาสตร์ ระบบสืบพันธุ์เพศชาย โดยการประยุกต์เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการและเกมส์ ประกอบเป็นสื่อการสอนที่ดึงดูดความสนใจ จัดทำโดย นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่2 โดยในการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมทางการพยาบาลกับการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล และผลงานนวัตกรรมที่ 2. ชื่อ เพลงบอกเฝ้าระวังโรคในผู้สูงอายุ เป็นนวัตกรรมที่บูรณการศิลปะวัฒนธรรมชาวใต้ คือเพลงบอกกับองค์ความรู้ทางสุขภาพและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ร้อยเรียงเป็นบทเพลงบอกที่มุ่งให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ จัดทำโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี ที่ 3 จากการประกวดได้รับรางวัลชมเชย นวัตกรรมทางการพยาบาลกับการปฏิบัติการในชุมชนสำหรับนักศึกษาพยาบาล

เทพพิทักษ์ ยศหมึก รายงาน
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี