alt

วันนี้(9 กรกฎาคม 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับสำนักและสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยอาจารย์ศุภชัย ดำขำ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้อง G 807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับสำนักและสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์และตัวชี้วัดการประกันคุณภาพมีทักษะในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับสำนักและสถาบัน ได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินและการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักและสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ถ่ายภาพ/เขียนข่าว

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี