alt

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “ปูเสื่อ ปูสาด ร่วมตักบาตร มรส.” และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือน 4 ภาค)สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงกำหนดจัดกิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารพระสงฆ์ มหาวิทยาลัยได้สร้างบรรยากาศชุมชนสองวัฒนธรรม ซึ่งในวันนี้ได้มาจัดที่ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเรือนไทย4ภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศเหล่านี้กิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ให้กับบุคลากร นักศึกษาและประชาชนที่สนใจได้ร่วมกันทำบุญและสนับสนุนการอนุรักศิลปะวัฒนธรรมของไทยต่อไป รักษาราชการเเทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สมยศ นุ่นจำนงค์ ถ่ายภาพ
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร เขียนข่าว
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี