alt

วันนี้(13 ก.ค. 62)ที่ห้อง Auditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับนักศึกษามุสลิม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มุสลิม ประจําปี 2562หวังสร้างคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีให้กับนักศึกษามุสลิม และฝึกให้นักศึกษาใหม่ก้าวสู่การเป็นผู้นําที่ดีต่อไปในอนาคต

ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเกียรติมาเป็นประธาน ในการเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มุสลิม ประจําปี 2562 ซึ่งได้กล่าวแสดงความชื่นชมในความสามัคคีของนักศึกษามุสลิม ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันประกอบ กิจกรรมที่ดีก่อให้เกิดความสามัคคีแก่นักศึกษา ก่อให้เกิดผลในทางที่ดีเกิดความสามัคคีและนําไปสู่ ความสําเร็จ ถือเป็นการร่วมแรง ร่วมใจในการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาให้เกิดแก่นักศึกษาโดยตรง

ด้าน นายมูฮหมัดอามัน บือซา นักศึกษาหลักสูตรสาขาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้รับผิดชอบการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มุสลิม ประจําปี 2562 เปิดเผยว่า การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มุสลิม ประจําปี 2562 ในครั้งนี้ เป็นการรวมตัว ของนักศึกษามุสลิม เพื่อได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อให้เกิดความรักต่อชมรมความรักในหมู่คณะ ความสามัคคีความเสียสละ และฝึกการกล้าแสดงออกการเป็นผู้นําที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดีตามแบบฉบับของท่านศาสดามูฮำหมัด(ซ.ล.)เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการเป็นคณะกรรมการชมรมมุสลิมสัมพันธ์ โดยสร้างคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีให้กับนักศึกษามุสลิม และฝึกให้นักศึกษาใหม่ก้าวสู่การเป็นผู้นําที่ดีต่อไปในอนาคต

ส่วน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา ประธานสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ปรึกษาและคณะกรรมการมุสลิมสัมพันธ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาใหม่มุสลิม ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกคน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มุสลิม ปีการศึกษา 2562 ถูกจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี โดยความร่วมมือของคณะกรรมการชมรมมุสลิมสัมพันธ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กิจกรรมนี้ได้จัดทําด้วยความวิริยะอุตสาหะ ของบรรดานักศึกษาที่มีความพยายามอย่างมากที่จะพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิม ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี