alt

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติผลการดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)ระดับประเทศ ประจําปี 2561 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ทางชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการดําเนินกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการส่งเสริมให้พวกเขาได้เรียนรู้ ซึมซับ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งหลังจากมีการพิจารณาติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ Green youth ของมหาวิทยาลัยแล้ว ปรากฎว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีผลการพิจารณาประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเงิน จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประเมินโครงการฯ กว่า 42 มหาวิทยาลัย

อาจารย์วีณา จิรัติฐิวรุตม์กุล ชัยสาร อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ในการรับรางวัลนักศึกษาได้มีการสรุปโครงการของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้กับ ดร.วิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทราบถึงโครงการที่ทางชมรมได้ดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย โดยนายนพปฎล หนูทับ ประธานชมรม นายจีรวัช แซ่ก๋ง รองประธาน นางสาวธัญญารัตน์ พรหมฤทธิ์ สมาชิกชมรม และนางสาวปิยะนุช ปานสุวรรณ เลขาชมรม ตัวแทนนักศึกษาที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมของอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ มรส. ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี