alt

13 สิงหาคม 2562 สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “ปูเสื่อ ปูสาด” ตักบาตรทำบุญ ธำรงส่งเสริมและสืบทอดประเพณีทางศาสนาและบำรุงพระภิกษุในพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา นำหลักคำสอนของศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อเผยแพร่ ชีวิตและผลงานและแนวคำสอนของท่านพุทธทาสให้เป็นที่แพร่หลาย มีผศ. ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร พร้อมใจร่วมกิจกรรมก่อให้เกิดวิถีศิลปวัฒนธรรม อันดีงามทั้งในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง ณ เรือนไทย 4 ภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สมยศ นุ่นจำนงศ์ ภาพ
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี