alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) จัดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน Otop ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ SRU Start up Thailand 4.0 จัดแนวทางการสร้างรายได้ตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เฟ้นหาผู้ประกอบการจาก 3 จังหวัดภาคใต้ตอนบน เน้นให้ความช่วยเหลือพัฒนาสินค้า ตลอดจนกระบวนการ และแหล่งทุนสร้างธุรกิจ โดยมีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ Central Plaza Suratthani

ผศ.เตชธรรม สังข์คร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มรส. ผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน Otop ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ SRU Start up Thailand 4.0 เป็นการดำเนินโครงการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ที่น้อมนำพระ       ราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ให้ทำงานเข้าถึงประชาชน พร้อมรับทราบปัญหาความต้องการ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาทางช่วยเหลือแก้ไข และปรับตัวให้เหมาะสมตามสภาพและประเพณีของท้องถิ่นด้วย

ผศ.เตชธรรม กล่าวต่อไปอีกว่า การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการพัฒนาสินค้าและกระบวนการต่างๆ เพื่อการประกอบธุรกิจซึ่งอาจเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ หรือผู้ประกอบการรายเดิม โดยมหาวิทยาลัยจะนำความรู้และทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยมีไปช่วยในการแก้ปัญหาของกิจการ รวมถึงการนำเอาผลงานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มหาวิทยาลัยค้นพบและพัฒนาขึ้นไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง และอย่างยั่งยืน ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการตลาด การเงิน การบัญชี การผลิต การบริหารจัดการ การเตรียมความพร้อมในการข้อกู้เงิน และการวางแผนภาษี เป็นต้น

ด้าน นายชัชวาลย์ สุขมากผล ผู้ประกอบการร้านรักดี ผู้จำหน่ายน้ำอินทผาลัมผสมปลีกล้วย จากจังหวัดชุมพร กล่าวว่า เมื่อได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ ก็ได้รับความรู้ความเข้าใจ มองเห็นทิศทางของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมองเห็นถึงช่องทางการตลาดเพื่อจัดจำหน่ายมากขึ้น เพราะเมื่อทราบถึงแหล่งความต้องการแล้วก็จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องตรงความต้องการของผู้บริโภค และเป็นการสร้างรายได้เพิ่มต่อไป

สำหรับโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน Otop ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ SRU Start up Thailand 4.0 เป็นการรับสมัครผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจากจังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี จำนวน 200 ราย จากนั้นเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกแล้วฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนธุรกิจ เริ่มสร้างและพัฒนาศักยภาพเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ พร้อมเข้ารับการวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจ คัดเลือกเหลือเพียง 15 ราย เพื่อส่งเสริมการตลาดและพบปะสถาบันการเงิน ตลอดจนทดสอบการตลาด การจับคู่ธุรกิจ และการแสดงสินค้าต่อผู้บริโภค ซึ่งความเป็นผู้ประกอบการ เป็นความสามารถส่วนตัวในการเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำ รวมถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรมพร้อมกล้าได้กล้าเสีย อีกทั้งมีความสามารถในการวางแผนและจัดการโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยต้องมีการปลูกทัศนคติในด้านจิตวิญญาณและทักษะของความเป็นผู้ประกอบการ พร้อมกับเสริมประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติด้วย


กนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
ผศ.เตชธรรม สังข์คร ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี