วันนี้(10 กันยายน 2562 )สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “ปูเสื่อ ปูสาด” ตักบาตรทำบุญ ธำรงส่งเสริมและสืบทอดประเพณีทางศาสนาและบำรุงพระภิกษุในพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา นำหลักคำสอนของศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อเผยแพร่ ชีวิตและผลงานและแนวคำสอนของท่านพุทธทาสให้เป็นที่แพร่หลาย โดยมีดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและขับเคลื่อนพระราโชบาย เป็นประธานในพิธี พร้อมคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร พร้อมใจร่วมกิจกรรมก่อให้เกิดวิถีศิลปวัฒนธรรม อันดีงามทั้งในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง ณ เรือนไทย 4 ภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สมยศ นุ่นจำนงศ์ ภาพ
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี