alt

ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ประดิษฐ์ มีสุข ประธานกรรมการ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง กรรมการ รศ.ปราณี เพชรเเก้ว กรรมการ ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ กรรมการ .อ.ศุภชัย ดำคำ กรรมการ อ.จุฑามาศ กระจ่างศรี กรรมการเเละเลขานุการ น.ส.สุภาวดี ใกล้ถิ่น ผู้ช่วยกรรมการเเละเลขานุการ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ๔ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี