alt

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)ผ่านการพิจารณาให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อรับการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูตามโครงการสร้างโอกาสสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกตามประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ปรากฏว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ผ่านการพิจารณาให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2563

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี