alt

วันนี้(10 ก.ย. 62)สมาคมธนาคารไทย เข้าพบ ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการ "คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน" ปี 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการ"คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน" ปี 2562 เป็นการสานต่อการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทยที่มุ่งหวังการจัดกิจกรรมให้คลอบคลุมในพื้นที่ทั้งกรุงเทพเเละต่างจังหวัด โดยกำหนดเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ทางการเงินให้เเก่นิสิตนักศึกษา จำนวน 10,000 คน ใน 30 มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม Learning ByGaming เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการตระหนักรับรู้ สร้างความเข้าใจเเละนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสม

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อนุพงศ์ กิ่งทอง ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี