alt

เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี ร่วมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ สายใยรักน้องตาบอด จัดโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี โดยมี พระเดชพระคุณพระราชไพศาลมุนี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และอาจารย์นายแพทย์ปกรณ์ อภิชนาพงศ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราาฎร์ธานี

นางสาวกมลวรรณ ปัญญา นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ตัวแทน โครงการ “สายใยรักน้องตาบอด” เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 133 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 4 สื่อมวลชน นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่น้องๆโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทางคณะผู้จัดโครงการสายใยรักน้องตาบอดจัดได้มอบอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้งานในห้องสมุดเสียง ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับความสะดวกใน การเรียนมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุนโครงการฯให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ยากจน มีจิตอาสา และเลี้ยงอาหารเย็นให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนสอนคนตาบอดอีกด้วย

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ
ฝ่ายอสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี