alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ โดยวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จัดโครงการ Junior Guide @ Wiang Sa BY IST in 2019  ร่วมเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและทักษะการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่ตนเอง สร้างความรู้ในชุมชนรักถิ่นฐานบ้านเกิด สร้างความเข้าใจทักษะการสื่อสาร และปลูกฝังการเป็นเจ้าบ้านที่ดี แก่ผู้เข้าอบรม

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ เปิดเผยว่า สำหรับในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้รับผิดชอบโรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.สิญาธร นาคพิน เป็นวิทยากรหลัก ซึ่งในส่วนการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากร ภายในวิทยาลัยฯ และวิทยากรจากชุมชนเข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียน โดยนักเรียนจะได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กับกิจกรรมตลอดการฝึกอบรม

ดร.สิญาธร นาคพิน วิทยากรในการฝึกอบรม ได้กล่าวถึงการฝึกอบรมครั้งนี้ว่า การฝึกอบรมโครงการJunior Guide @ Wiang Sa BY IST in 2019 ได้เลือกโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ เนื่องจาก พื้นที่บ้านสวนกล้วยเป็นพื้นที่บริการวิชาการการของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่พัฒนาด้านการท่องเที่ยว ของวิทยาลัยฯ และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้ลงพื้นที่เพื่อวิจัยและพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ทักษะการนำเที่ยว และการนำเที่ยวเป็นภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 3-6 จำนวน 20 คน ร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
เจตนัยธ์ เพชรศรี ภาพ
ฝ่ายอสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี