alt

วันนี้(9 ต.ค. 62)ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และหัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ บ้านทุ่งตาหนอน ต.คลองชะอุ่น อ.พนม.จ.สุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาการอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน แปลงป่าอนุรักษ์ ในพื้นที่ ประมาณ 5 ไร่ โดย งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น และคณะ ได้ลงพื้นที่แปลงที่ 10 แปลงป่าอนุรักษ์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากจังหัวดสุราษฎร์ธานี ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมสนองงานในพื้นที่ดังกล่าวหมู่ที่ 2 บ้านปากตรัง ต.คลองชะอุ่น อ.พนม.จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อยกระดับพื้นที่การปลูกป่า 4 ชั้นในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร โดยมีพันธุ์ไม้กว่า 30 ชนิด ได้ดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ในการ ตัดหญ้า จำกัดวัชพืช พรวนดิน และใส่ปุ๋ย ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทุ่งตาหนอน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ตามแผนโครงการ อพ.สธ.-สฏ. สนองงานโดย มรส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการให้เป็นศูนย์พันธุกรรมพืช และส่งเสริมให้มีการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งตาหนอน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่เศษ แบ่งเป็นแปลงสาธิตด้านต่างๆ จำนวน 19 แปลง กับอีก 1 แหล่งพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ ปัจจุบันโครงการได้รับความสนใจจากคณะครู นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป เดินทางมาเรียนรู้และศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มรส. ภาพ
ฝ่ายอสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี