alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส.เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องวิทยพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอาชีพและพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษาสหกิจศึกษาและ คณาจารย์นิเทศ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือต่อไป

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี