alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ส่งนักศึกษาเข้าร่วมงานดนตรีไทย อุดมศึกษาครั้งที่ 44 ดุริยกฤติธยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในการนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดนตรีร่วมกับนิสิต นักศึกษา และครูดนตรีไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น ทรงเป็นแรงบันดาล ใจและแบบอย่างแก่เยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประจําชาติ

นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยลัยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมงานดนตรีไทย อุดมศึกษาครั้งที่ 44 ดุริยกฤติธยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์ ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 89 สถาบัน มีจำนวนนิสิตนักศึกษาร่วมงานกว่า 3,000 คน ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยร่วมกันของทุกสถาบันอุดมศึกษา การแสดงดนตรีไทยของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาและกลุ่มสถาบัน

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี