alt

วันนี้(8 พ.ย.62) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ห้อง SC 101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวว่า โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับสาขาวิชา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการ และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งเสริมให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จํานวน 46 คน และมีสถานประกอบการ จํานวน 32 แห่ง ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 8 คน นักศึกษาสาขาวิชาเคมี 5 คน และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 32 คน ซึ่งในขณะนี้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว ทางมหาวิทยาลัย จึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและแสวงหาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา กระบวนการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อไป

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี