alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จัดโครงการ “ฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการนําเที่ยวสิงคโปร์” ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้ฝึกปฏิบัติสําหรับการนําเที่ยวชาวไทยไปต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

อาจารย์เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอน วิชา หลักการมัคคุเทศก์ โดยวิชาดังกล่าวมีการเรียนรู้ด้านการฝึกปฏิบัติสําหรับการนําเที่ยวชาวไทยไปต่างประเทศ (Outbound Tour) รวมถึงมัคคุเทศก์จําเป็นต้องศึกษาและ เรียนรู้วิธีการสื่อสารพร้อมทั้งนําเที่ยวชาวไทยในต่างประเทศ (Tour Leader) เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่มีอยู่แล้วด้านการฝึกปฏิบัติพากษ์ทัวร์ในต่างประเทศ ได้เปิดประสบการณ์และฝึกปฏิบัติการ บริหารจัดการโปรแกรมทัวร์ไปต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น และระหว่างการเดินทางนักศึกษาได้ เรียนรู้การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างนําเที่ยวได้อีกด้วย

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี