alt

วันนี้(8 พ.ย. 62) ที่ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้นำนึกศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้เยี่ยมชมศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารงานและสร้างเครือข่ายสภานักศึกษา ประจำปี 2562

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี