alt

วันนี้(8 พ.ย.62) ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายศักดา ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2562 จากเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องเฟื้องฟ้า 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากสภากาชาดไทย ให้สนับสนุนงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ ในการตรวจเยี่ยมดูแล ให้คําแนะนําปรึกษาให้กําลังใจ และให้ความอบอุ่นเสมือนเป็นผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้แนวคิดและแนวทางให้นักเรียนนักศึกษา รักในการเรียนมีความตั้งใจศึกษาต่อในระดับสูง ตามศักยภาพของแต่ละคนในแต่ละรายวิชาที่ตนเองศึกษาและมีความสนใจเป็นประจําทุกปี

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี