alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี โดยกองกลาง สํานักงานอธิการบดี จัดอบรม “เทคนิคการแต่งหน้าและการแต่งกาย เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ” สร้างความมั่นใจในตัวเอง กล้าคิด กล้าพูด กล้าทํา กล้าแสดงออก และมีบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “เทคนิคการแต่งหน้าและการแต่งกาย เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ” กล่าวว่า นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สําหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ารับ การอบรมในครั้งนี้ โครงการอบรม “เทคนิคการแต่งหน้าและการ แต่งกาย เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ” ถือเป็นโครงการที่ดีของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดอบรม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะเบื้องต้น เกี่ยวกับเทคนิคการแต่งหน้าและการแต่งกาย เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าคิด กล้าพูด กล้าทํา กล้าแสดงออก และมีบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายศักดา ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี โครงการอบรม “เทคนิคการแต่งหน้าและการ แต่งกาย เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ” ได้กำหนดจัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องราชาวดี ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี เป็นโครงการที่จะส่งเสริมให้บุคลากรสามารถเพิ่มพูนความรู้และทักษะเพื่อพัฒนา บุคลิกภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งหลังจากผ่านการ ฝึกอบรม ในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นํา ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง การงาน ครอบครัว และผู้อื่นต่อไป

เทพพิทักษ์ ยศหมึก
เยาวรัตน์ กาแก้ว/ธิดารัตน์ หอยหนู ภาพ
ฝ่ายอสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี