alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) โดยกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิ Blooming Juniper จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ (Lego Mindstroms EV3) ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องครีเอทีฟเลิร์นนิ่ง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก การมีหุ่นยนต์มาช่วยงานต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตได้ในหลากหลายด้าน โดยมูลนิธิ Blooming Jupitor เป็นองค์กรจากยุโรป มาทำความร่วมมือกับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านหุ่นยนต์โดยเฉพาะ ซึ่งได้มีการสนับสนุนห้องแลปหุ่นยนต์ให้กับทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ โดยมีอาจารย์สมคิด ศิลป์วิทยารักษ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของ Lego Mindstroms EV3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้แก่ ครูโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 51 โรงเรียน เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดและฝึกฝนแก่เยาวชนไทยต่อไป

เทพพิทักษ์ ยศหมึก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ภาพ
ฝ่ายอสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี