alt

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อศึกษาดูงานพัฒนางานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเช้าในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้งสามท่าน อาจารย์กิตติกร ไสยรินทร์ ดร.นรา พงษ์พานิช และ ดร.อัญชลี แสงอาวุธ นำบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวทางการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติงานศิลปวัฒนธรรม กับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

ช่วงบ่ายของวันเดียวกัน คณะศึกษาดูงานร่วมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพื่อเพิ่มพูลองค์ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดิน อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมงานประณีตศิลป์สมัยโบราณ สถานที่ล้ำค่าของชาติ ส่วนในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะศึกษาดูงาน ร่วมศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการ คลังวัตถุพิพิธภัณฑ์ ในส่วนงานอนุรักษ์ผ้าโบราณและห้องสมุด ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมสัน ซึ่งจากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนครั้งนี้สร้างแรงบันดาลใจ และเกิดแนวทางการบริหารงานที่ดีในการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับบุคลากรของสำนักฯได้เป็นอย่างดียิ่ง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. ภาพ/ข่าว
เทพพิทักษ์ ยศหมึก รายงาน
ฝ่ายอสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี