alt

วันนี้(29 พ.ย. 2562) นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรา​ษฎร์ธานี​ และผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการเเทนอธิการบดี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับคณะตัวแทนจากประเทศจีน ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการเเทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้และบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและสาธารณูปโภคต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางโลกดิจิทัล และเป็นการสร้างและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี