alt

วันนี้(30 พ.ย.62)ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “หลักสูตรช่างพื้นฐาน การซ่อมระบบไฟฟ้า” โดยมีนายจรัส จุลเด็น และนายกิจจา แก่นศิริ ครูประจำแผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านวิชาการ การวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้มีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ในการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ จากการบริหาร จัดการอาคารสถานที่ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยประสบปัญหาเกี่ยวกับงานซ่อม บํารุงระบบไฟฟ้า เนื่องจากบุคลากรที่ให้บริการซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้ามีจํานวนจํากัด ต้องให้บริการตามการร้องขอจากทุกหน่วยงาน บ่อยครั้ง ที่งานซ่อมบํารุงเป็นงานที่ใช้เทคนิค วิธีการเฉพาะ และต้องใช้เวลา ในการดําเนินการ เพื่อให้การปรับปรุง ซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้าเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอยู่เสมอ

นางศุภัจฉรีย์ นวกิจไพฑูรย์ ผู้อํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัย ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้กองกลางจัดโครงการอบรม ให้แก่บุคลากรที่สนใจในการพัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนความรู้ในการซ่อม ระบบไฟฟ้า โดยการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า เพื่อให้บุคลากรที่สนใจได้พัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ในการซ่อมระบบไฟฟ้าให้สามารถดําเนินการได้ ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอยู่เสมอ อีกทั้งยังสามารถนําไปประกอบอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองนอกเวลาราชการได้

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มรส. ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี