13 มกราคม 2563 ที่ห้องราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (live long learning) พร้อมกับมีนายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการความรู้เอเชีย(กิจการเพื่อสังคม) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว

สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี