มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาพร้อมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา เข้าร่วมงานมหกรรมอาชีพกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ... หนุ่นสร้างการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การประกอบอาชีพในอนาคต ตลอดจนการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิตัล เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ รายงาน

สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี