วันนี้(14 มกราคม 2563 )สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “ปูเสื่อ ปูสาด” ตักบาตรทำบุญ ธำรงส่งเสริมและสืบทอดประเพณีทางศาสนาและบำรุงพระภิกษุในพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา นำหลักคำสอนของศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อเผยแพร่ ชีวิตและผลงานและแนวคำสอนของท่านพุทธทาสให้เป็นที่แพร่หลาย โดยมีผศ.ดร.วัฒนา​ รัตน​พรหม​ รักษา​ราช​การแทน​อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​สุรา​ษฎร์ธานี​ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร พร้อมใจร่วมกิจกรรมก่อให้เกิดวิถีศิลปวัฒนธรรม อันดีงามทั้งในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง ณ เรือนไทย 4 ภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สมยศ นุ่นจำนงศ์ ภาพ
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว

สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี