วันนี้(23 ม.ค.63) ฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 – 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีดร.เกวลิน อังคณานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับพร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนสตรีพัทลุงได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา แนะแนวเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ชี้ช่องทางหลักสูตรที่ตรงต่อสายอาชีพในฝัน มุ่งส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี