วันนี้ ( 24 มกราคม 2563 ) เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สื่อมวลชน ประชาชน และห้างเซ็นทรัล พลาซา สุราษฎร์ธานี ร่วมใจปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ป่าของพ่อ” ร่วมปลูกป่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็ดพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พะยอมและยางนา ณ บริเวณสระว่ายน้ำกรดเกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วัฒนา กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีการนำไปใช้อย่างฟุ่มเฟื่อย จนเกิดปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อมกับมนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ... มหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงส่งเสริม ปลูกฝัง ให้นักศึกษาและบุคลากรในองค์กร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ที่ควรรับผิดชอบร่วมกันในการรณรงค์ และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและรักษาให้ยาวนาน

โดย รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต่อไปอีกว่า มรส. มีนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการให้นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันปลูกต้นไม้โดยรอบภายในมหาวิทยาลัยเดือนละ 100 ต้น เป็นระยะเวลา 1 ปี รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,200 ต้น เพื่อถวายเป็นผืนป่าพระบารมีต่อไป

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ภาพ