วันนี้(24 ม.ค.63) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดพิธีเปิดศูนย์ดูแลนักศึกษาด้วยหัวใจ SRU STUDENT CARE CENTER (SCC) เปิดห้องการให้คำปรึกษาแนะนำและให้กำลังใจนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ ส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในด้านสวัสดิการต่างๆ ของมหาลัย เร่งพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส.ประธานในพิธีเปิดศูนย์ กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ดูแลนักศึกษาด้วยหัวใจ เพื่อคอยช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เช่น การเรียน ค่าเล่าเรียน การทำงาน การใช้ชีวิต ครอบครัว หรือปัญหาอื่นๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุกมิติภายใต้การดูแลของศูนย์ดูแลนักศึกษาด้วยหัวใจ ดังนั้น ศูนย์นี้จึงเป็นพื้นที่หลักในการส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพจิตที่ดีและมีความพร้อมในการใช้ชีวิตมากที่สุด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้บูรณาการกระบวนการของการดำเนินศูนย์ดังกล่าว โดยรับผิดชอบงานร่วมกันประกอบด้วยกองพัฒนาการนักศึกษา คณะ/วิทยาลัย สำนัก กอง ชมรม องค์การนักศึกษา สภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ /วิทยาลัย ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถใช้ชีวิตระหว่างเรียนได้อย่างมีความสุข ภายใต้การขับเคลื่อนตามอัตลักษณ์บัณฑิต มรส.การผลิตบัณฑิตเป็น”วิศวกรสังคม”โดยมีคุณลักษณะ มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผลทักษะการสื่อสารทักษะการทำงาน และทักษะการสร้างนวัตกรรม จนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และทำประโยชน์ ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป
ด้าน ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ มรส. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้เร่งผลักดันให้กองพัฒนานักศึกษา จับมือร่วมกับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาปัญหาและทำความเข้าใจปัญหา ให้เข้าถึงเยาวชนโดยจัดตั้ง ศูนย์ดูแลนักศึกษาด้วยหัวใจ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหาแนวทางคลี่คลายปัญหา ช่วยเหลือนักศึกษาได้ทันท่วงที การที่นักศึกษาต้องเดินทางจากครอบครัวมาอาศัยอยู่หอพัก บ้านเช่าหรือบางคนถึงแม้ยังอยู่ในครอบครัว แต่ก็มีบางปัญหาที่ไม่กล้าบอกกล่าวคนในครอบครัวเราจึงต้องมีอาสาสมัครเป็นอาจารย์ บุคลากร หรือเพื่อนช่วยเพื่อน ที่นักศึกษาสามารถไว้วางใจได้ คอยรับฟังปัญหา ช่วยเหลือ ป้องกัน ปกป้อง ได้จริงส่วน อาจารย์นิรมล จันทร์สุวรรณ รองประธานศูนย์ดูแลนักศึกษาด้วยหัวใจ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสังคมมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวทั้งโลก ระบบข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การบริหารจัดการในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน คุณภาพอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งปัจจัยด้านนักศึกษา ได้แก่ องค์ประกอบด้านส่วนตัวนักศึกษา ด้านสภาพครอบครัว และด้านสิ่งอวดล้อม ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของนักศึกษาทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้งานบริการและสวัสดิการ และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน กองพัฒนานักศึกษา และคณะทำงานเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือศูนย์ดูแลนักศึกษาด้วยหัวใจขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเปิดห้องการให้คำปรึกษาเต็มรูปแบบ 2. เพื่อคอยแนะนำและให้กำลังใจนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยในทุกปัญหา เช่น การเรียน ค่าเล่าเรียน การทำงาน การดำเนินชีวิต ครอบครัว หรือปัญหาอื่นๆ และหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันให้นักศึกษาสามารถดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าในด้านสวัสดิการต่างๆ ของมหาลัย และ4. เพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น คณะทำงานศูนย์ดูแลด้วยหัวใจ(SRU STUDENT CARE CARE CENTER SCC)จึงกำหนดจัดให้มีพิธีเปิดศูนย์ดังกล่าวเป็นทางการขึ้นในวันนี้ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่าอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ภาพ
เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว