สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบการพัฒนาที่ 103 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียน ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสังกัดเขตพื้นที่มัธยมศึกษาต่าง ๆ เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 23 และ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 258 รวมจำนวน 2 ห้อง เมื่อวันที่ 28 – 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ชั้น 4 อาคารคณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของสถาบันฯ


อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ รายงาน
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ภาพ