alt

วันนี้(7 ก.พ.63)ผศ.ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมปฏิบัติการโครงการสุขภาวะและพัฒนาลานสุขภาพชุมชนคนเคียนซา ณ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรม มรส.รักบ้านเกิด โดยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนบ้านเกิดเพื่อแก้ปัญหา สนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชน หน่วยงานรัฐในพื้นที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม โดยมีบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เป็นผู้รับผิดชอบโครงการภายใต้การนำของนางสาวศรีสุดา แก้วอำรัตน์ นางสาววาสนาเพชรกาศและทีมงาน

เทพพิทักษ์ ยศหมึก รายงาน
เจตนัยธ์ เพชรศรี ภาพ/ข้อมูล