alt


มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดยหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตเจลล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา สร้างสุขอนามัยที่ดี แก่นักศึกษาและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น พร้อมแจกในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตามที่ไวรัสโคโรนาระบาดจากประเทศจีนเข้าสู่ประเทศไทย และทุกภาคส่วนต่างเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแกประชาชน รวมทั้ง มรส. เป็นสถาบันการศึกษาที่มีจำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายใน เป็นจำนวนมาก จึงเห็นความสำคัญของไวรัสชนิดนี้ที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วจากคนสู่คน ทางหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงผลิตเจลล้างมือ (Antibacterial Hand Gel) สำหรับแจกนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร อีกทั้งมีการจัดวางบริการ ณ สำนักงานหน่วยงานภายในทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันไวรัส โคโรนาและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีด้วย

รักษาการอธิการบดี กล่าวต่อไปอีกว่า มหาวิทยาลัย มีแพลนจะนำไปมอบให้กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนประชาชนที่ประสงค์จะรับเจลล้างมือ สามารถติดต่อขอรับเจลหรือหากต้องการในปริมาณที่มาก ขอเชิญชวนนำบรรจุภัณฑ์ส่วนตัวมาแบ่งเจลล้างมือเพื่อนำไปแบ่งปั่นกับผู้อื่นได้

ด้าน ผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล ประธานหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. เปิดเผยว่า การผลิตเจลล้างมือ เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรเคมี จึงนำมาเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาได้ลงมือปฎิบัติจริง เป็นการสร้างการเรียนรู้ต่อการทำงานในอนาคต เพื่อผลิตเป็นวิศวกรสังคม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

สำหรับเจลล้างมือ มีกำหนดแจกอย่างเป็นทางการในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 46 ปี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มรส.
โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ต่อด้วยพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่คณาจารย์และบุคลากร กิจกรรม ปลูกต้นไม้ในโครงการพื้นป่าพระบารมี จำนวน 100 ต้น กิจกรรม Big Cleaning ภายในมหาวิทยาลัย

กนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานสื่อสารองค์กร ภาพ