alt

วันนี้(12 ก.พ. 63)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยงานสื่อสารองค์กร จับมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาพร้อมแนะนำสาขาวิชาที่เปิดสอน และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระบบ Thai University Center Admission System (TCAS) จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ( สกอ. ) ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎณ์ธานี 2 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎณ์ธานี ในกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน Open House โดยร่วมสร้างกลไกการรู้จักตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ชี้ช่องทางหลักสูตรที่ตรงต่อสายอาชีพในฝัน มุ่งส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานสื่อสารองค์กร ภาพ
งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี