วันนี้(7 มี.ค. 63) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เป็นประธานพิธีรับมอบใบรับรองคุณวุฒิสําเร็จการศึกษา แก่ผู้สําเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 9 และหลักสูตรผู้ช่วยรุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม GA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา


ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมรส. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ปกครองทุกท่าน พิธีรับมอบใบรับรองคุณวุฒิสําเร็จการศึกษาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 9 และหลักสูตรผู้ช่วยรุ่นที่ 1 ถือเป็นประเพณีอันดีงามของวิชาชีพพยาบาลที่คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี เพื่อประกาศความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี ของวิชาชีพพยาบาล และขอให้ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนจดจําภาพความรักความทุ่มเทในการสอนและการเอาใจใส่ของอาจารย์ผู้สอน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประชาชนในท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี