วันนี้ (9 มีนาคม 63 )ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ร่วมใจปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ป่าของพ่อ” ร่วมปลูกป่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็ดพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พะยอมและยางนา ณ บริเวณด้านหลังศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีการนำไปใช้อย่างฟุ่มเฟื่อย จนเกิดปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อมกับมนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน มหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงส่งเสริม ปลูกฝัง ให้นักศึกษาและบุคลากรในองค์กร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ที่ควรรับผิดชอบร่วมกันในการรณรงค์ และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและรักษาให้ยาวนาน

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ข่าว
สมยส นุ่นจำนงค์ ภาพ

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี