วันนี้(9 มีนาคม 2563)ที่ลานหน้าวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวัฒนธรรมไทย 4 ภาค โดยผลงานของนักศึกษาวิชาเอกการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 ประกอบการศึกษาในรายวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทย ผ่านการประดับตกแต่งซุ้มวัฒนธรรมประจำภาค การนุ่งห่มเครื่องแต่งกาย อาหาร และการใช้ภาษาถิ่น เป็นการสร้างความภาคภูมิใจและกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจต่อการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมแก่นักศึกษา

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ข่าว
สมยส นุ่นจำนงค์ ภาพ

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี