alt

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศครั้งที่ 9 มุ่งพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างพันธมิตรพัฒนาระบบเน็ตเวิร์ค หวังเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะสู่สังคมดิจิทัล สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น พร้อมมอบธงเจ้าภาพการจัดสัมมนา ครั้งที่ 10 แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี อาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและบริหารบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี (มรส.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นรับผิดชอบการบริการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง โดยมหาวิทยาลัยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ให้ดูแลท้องถิ่น พร้อมพัฒนาครู และดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “มหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการ ผสานองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยการพัฒนาพื้นฐานองค์ความรู้ใหม่ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ และภาษาต่างประเทศ มุ่งขับเคลื่อนและยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) สู่สังคมติจิทัล โดยการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดการชั้นเรียนด้วย OT (lnternet of Things) สนับสนุนการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างบัณฑิตมาตรฐานระดับสากล การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรองค์กร การส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น การพัฒนา การเรียนการสอนออนไลน์ ห้องสมุดอัจฉริยะและห้องสมุดสีเขียว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร การยกระดับรูปแบบการใช้ชีวิต ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น การเพิ่มบริการ ห้องชมภาพยนต์ ห้อง Smart class room เป็นต้น

สำหรับการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศครั้งที่ 9 มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานวิทยากร โดย พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ตั้งคณา ประธานกรรมการมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน พร้อมมีการนำเสนอเทคโนโลยีทันสมัยในการทำงานยุคดิจิทัลแก่ผู้ร่วมสัมมนา

กนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ /ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ / ถ่ายภาพ

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ / รายงาน

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี