alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมการพัฒนาทักษะเพื่อสร้างวิศวกรสังคม สู่การพัฒนาประเทศ นำบุคลากร และนักศึกษาวิศวกรสังคม รุ่น 1 กว่า 120 คน ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 10 ผลิตภัณฑ์ของดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผศ.จรูญ ถาวรจักร ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ และดร.กฤษณะ ทองแก้ว เป็นวิทยากรในการพัฒนาทักษะเพื่อสร้างกระบวนการวิศวกรสังคมสุราษฎร์ธานีโมเดล

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการ ผสานองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน โดยกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต คือ วิศวกรสังคม ซึ่งบัณฑิตจะต้องมีทักษะการเป็นวิศวกรสังคม ประกอบด้วย การมีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย มีทักษะในการสื่อสาร สื่อสารองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลัง ทรัพยากรเพื่อการแก้ปัญหา และมีทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ กล่าวว่า ทางกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายภายนอก จัดโครงการอบรมการพัฒนาทักษะเพื่อ สร้างวิศวกรสังคมขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้เกิดทักษะต่างๆ สามารถประยุกต์ความรู้ นำองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และปัญหาคุณภาพชีวิต นำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้

โดยการบูรณาการองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยริเริ่มจากผลิตภัณฑ์ ในท้องถิ่น จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่1.ถุงมือเคลือบน้ำยาง จาก วิสาหกิจชุมชนบ้านในสวน อ.เวียงสระ 2.น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น จากสวนลุงสงค์ อ.เมือง 3.สบู่สมุนไพรขมิ้น-มะขาม ของนางพูลสุทธิบุญ จันพิทักษ์ อ.เมือง 4.แชมพูอาหารผม สารสกัดจากหอยนางรม จากเอเซียบ้านสมุนไพร อ.กาญจนดิษฐ์ 5.น้ำพริกสวรรค์หอยนางรม จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสนธิวัฒน์ อ.กาญจนดิษฐ์ 6.สะตอดองสวนลุงนึง จากสวนลุงนึง อ.บ้านนาสาร 7.ไข่เค็มไชยาแม่บุญให้ อ.ไชยา 8.วิตามินบำรุงผม Hair Coat (กลิ่น coconut oil) ของนางขนิษฐา รักเขียว อ.ท่าฉาง 9.สบู่เหลว 3 สมุนไพร จากวิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพรตำบลบางไทร อ.เมือง และ10.หมอนยางพารา จากสภาองค์กรชุมชนตำบลทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม ซึ่งทั้ง 10 ผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้าที่มหาวิทยาลัยจะเร่งพัฒนาในโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพงานสื่อสารองค์กร ภาพ
งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี