alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ “อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน (สําหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)” เพื่อเป็นการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานอุดมศึกษา และมาตรฐานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาค(คปภ. ภาคใต้) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มติที่ประชุมเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรที่ 5 (สําหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) ดําเนินการในนามของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพในการดําเนินการจัดโครงการอบรม และเพื่อเป็นการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานอุดมศึกษา และมาตรฐานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ ประกันคุณภาพการศึกษานายในระดับคณะและสถาบันต่อไป

อาจารยศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้เห็นถึงความสําคัญกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จึงได้กําหนดจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน พร้อมทั้งพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ การสร้างทักษะและวิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทํางานที่มีคุณภาพของทุกหน่วยงานในกลุ่มมหาวิทยาลัยและเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี