alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสาขาวิชาจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ สร้างเวทีในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์และจินตนาการของนักศึกษาระหว่างวันที่ 12 - 31 มีนาคม 2563 ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างเวทีในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์และจินตนาการของนักศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานศิลปะผ่านทางการรับฟังความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ตามทัศนะ มุมมอง และสุนทรียของบุคคล ซึ่งถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในการ ปรับปรุงกระบวนการและแนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปของนักศึกษา เป็นการสร้างสรรค์และจรรโลงสุทรียในจิตใจของผู้คนและเป็นการทํานุบํารุง ศิลปะวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่งตามจริงของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า งานศิลปะถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคม เพราะงานศิลปะในสังคมต่าง ๆ ถูกพิจารณาในแง่ของคุณค่า ของความเป็นมนุษย์ ศิลปะและความงามจึงเป็นทั้งความรู้สึกในตัวมนุษย์และการแสดงออกให้ผู้อื่นรับรู้ และหมายรวมไปที่พฤติกรรมของมนุษย์ในการดําเนินชีวิตประจําวัน งานศิลปะที่ดีย่อมให้ผลอย่างประเมินค่าไม่ได้ งานศิลปะของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นการ แสดงให้เห็นพัฒนาการทางศิลปะที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 4 ปี งานศิลปะดังกล่าวจึงถือเป็นผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาในเชิงประจักษ์ ว่าศิลปะย่อมมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ขอชื่นชมในการจัดนิทรรศการ ในครั้งนี้

ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์ สาขาวิชาจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า โดยธรรมชาติมนุษย์ทุกคนมีความสุนทรียด้วยกันทุกคน แต่อาจมีความแตกต่างกันไป ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณค่าของงานศิลปะ เพราะคุณค่าของงานศิลปะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนที่เสพงานศิลปะมีความสุนทรียอยู่ภายในจิตใจ ผลงานศิลปะแต่ละชิ้นล้วนเป็นผลงานที่ผ่านการศึกษาพินิจพิเคราะห์อย่างลุ่มลึก และได้มาจากกระบวนการประมวลความรู้ ความรู้สึกอย่างหลากหลาย ถ่ายทอดลงสู่งานศิลปะ ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งต้องมีการถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านั้นให้ผู้คนได้รับรู้และสัมผัสถึงประสบการณ์เหล่านั้น

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี