alt

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการความรู้คู่คุณธรรมสู่วิชาชีพของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเข้าสู่วิชาชีพด้านกฎหมายในอนาคต โดยมีผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องราชาวดี อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ของ คณะนิติศาสตร์ ทุกคน กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่ๆจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถ อย่างแท้จริง ก่อนจะสําเร็จการศึกษาและออกไปใช้ชีวิตในการทํางานปฏิบัติจริง ตลอดจนให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ กฎหมายและมารยาทในสังคมที่พึงปฏิบัติ ขอให้นักศึกษานําความรู้ที่ได้จากการอบรม ในครั้งนี้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติในอนาคตสืบไป

ผศ. นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ เปิดเผยว่า โครงการความรู้คู่คุณธรรมสู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้มีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาพปกติ ชั้นปีที่4 เข้าร่วมโครงการจำนวน 180คน การจัดกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเข้าสู่วิชาชีพด้านกฎหมายในอนาคต ซึ่งคณะนิติศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะสร้างนักกฎหมายให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่มีต่อสังคมเป็นผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอย่างแท้จริง การจัดโครงการในวันนี้จึงเป็นการเตรียมพร้อมให้กับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในทุกด้านเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพของตนเองที่จะเข้าสู่วิชาชีพด้านกฎหมายในอนาคต ซึ่งการอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพรนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มาบรรยายหัวข้อเรื่อง “เส้นทางสู่วิชาชีพนักกฎหมาย

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี