alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (The 3rd Regional Undergraduate Conference on Science and Technology) โดยได้รับเกียรติ์จาก รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคาารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด กล่าวว่า โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ เป็นการสนับสนุนและเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น นอกจากผู้วิจัยและผู้สร้างสรรค์ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานแล้ว ยังมีความสำคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นดัชนีชี้วัดหนึ่งที่แสดงถึงมาตรฐานการศึกษา และการวิจัยหรือสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ด้านผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า “โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ประการแรก เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประการที่สอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการวิจัยร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ประการที่สาม เพื่อเชื่อมโยงงานวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และประการสุดท้าย ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสาขาวิชาต่างๆ มากขึ้น

การจัดงานในวันนี้เพื่อนำผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เช่น งานวิจัย งานสร้างสรรค์ ในรูปแบบของการทำโครงงาน หรือรายวิชาปัญหาพิเศษ ออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ด้านวิจัยและวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต โดยมีผลงานทั้งแบบบรรยาย และโปสเตอร์ ซึ่งมีผลงานเข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยาย จำนวน 8 ผลงาน แบบโปสเตอร์ จำนวน 25 ผลงาน และผลงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 10 ผลงาน ”

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ รายงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าว/ภาพ
งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี