alt

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (Thailand University Art and Culture Network) จัดประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมหมาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “ชากังราว นรา แห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก” (Chakungrao the City of Arts and Land of World Heritage) ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ผศ.ดร.วัฒนา รันตนพรหม รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.นรา พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นางสาวนิทัศ ไหมจุ้ย และนางปริศา เสาแก้ว นักวิชาการศึกษา ร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (Thailand University Art and Culture Network)จัดประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมหมาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “ชากังราว นรา แห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก” (Chakungrao the City of Arts and Land of World Heritage) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการส้รางเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและผลงานวิจัยร่วมกันในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ด้าน อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่องการศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตำบลพุมเรียงอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Study and Development of Phum Riang Sub-district’s Culture Tourism, Chaiya District, Surat Thani Province) โดย ดร.นรา พงษ์พานิช โดยในงานเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากหลายสถาบันเครือข่าย สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้นำการแสดงชุด “มวยไชยา” ร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์ ศิลปะการต่อสู้แห่งดินแดนศรีวิชัย ซึ่งได้รับการชื่นชม และสร้างความตื่นตา ตื่นใจ แก่ผู้รับชมเป็นอย่างยิ่ง ภายในงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านมวยไชยาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนำแสดงและถ่ายทอดความรู้โดย นายสานิต ทับแทน ตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และนายธวัชชัย นิลแดง ตัวแทนนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งนำหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของสำนักฯ ร่วมเผยแพร่งานด้วย

ดร.อัญชลี แสงอาวุธ/นางสาวเนตรชนก สุขเจริญ ข่าว
อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ/ดร.นรา พงษ์พานิช/นางสาวนิทัศ ไหมจุ้ย ภาพ
เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ รายงาน
งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี