alt

วันนี้(16 มี.ค.63)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ดูและความเรียบร้อยจุดคัดกรองในการจัดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยกำชับให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การสอบปลายภาคนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ออกประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการจัดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยมีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) เพื่อให้การสอบ ปลายภาคนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในชุมชนตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราาฎร์ธานี ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณจุดคัดกรองทุกจุดของมหาวิทยาลัย

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ประกาศแนวปฏิบัติการจัดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ห้องสอบทุกห้องจะได้รับการทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทุกวัน ข้อ 2 ผู้กํากับการสอบและนักศึกษาต้องมาถึงอาคารก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อรับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยก่อนขึ้นอาคารสอบ ข้อ 3 เมื่อตรวจพบว่านักศึกษาป่วย ให้นักศึกษากลับบ้านและพักรักษาตัว จากนั้นให้ ดําเนินการขอสอบนอกตารางกับอาจารย์ผู้สอน ข้อ 4 เมื่อตรวจพบว่าผู้กํากับการสอบป่วย ให้กลับไปพักรักษาตัว และให้คณะต้นสังกัด จัตกรรมการกลางมากํากับการสอบแทน ข้อ 5 ผู้ที่ผ่านจุดคัดกรอง ทุกท่าน ต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าห้องสอบ และข้อ 6 ขอความร่วมมือกรรมการกํากับการสอบและนักศึกษา ที่อยู่ในห้องสอบทุกคน สวมหน้ากากอนามัย

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ
งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี