alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับ สํานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยตาปี เพื่อร่วมกันดําเนินงานส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปในบันทึก ข้อตกลงนี้เรียกว่า “ภาคีความร่วมมือด้านวิชาการ”

ผศ. ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสริมสร้างบทบาท ภารกิจของภาคีความร่วมมือด้านวิชาการ ในการเป็นแหล่งค้นคว้า รวบรวม สนับสนุนการดําเนินงานด้านวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ และจังหวัดนําสู่การขับเคลื่อนคุณธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร นําไปสู่การเป็นองค์กร คุณธรรมและเป็นพื้นที่เรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมในอนาคต และสนับสนุนการดําเนินกระบวนการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน จังหวัดคุณธรรม อาทิ การศึกษาวิจัย การจัดการความรู้ การเข้าร่วมจัดกระบวนการทางวิชาการ การติดตาม ประเมินผล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เอื้อต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน องค์กร กลุ่มเครือข่ายทางสังคมต่อไป

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร/วิทยา สังคะดี ภาพ
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี