alt

วันนี้(18 มี.ค. 2563)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งกําลังเป็นวิกฤตกังวลอยู่ในขณะนี้ สถานการณ์กําลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยจํานวนของผู้ติดเชื้อไรวัส COVID-19 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักศึกษา บุคลากรและ คณาจารย์ เพื่อลดภาวะความเสี่ยงได้กําหนดมาตรการดังต่อไปนี้

มาตรการด้านบุคลากร

1. ไม่อนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปต่างประเทศ
2. กรณีบุคลากรที่เดินทางไปยังต่างประเทศก่อนหน้านี้ เมื่อเดินทางกลับให้เข้าตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรค ปฏิบัติตามคําแนะนําทางการแพทย์ และมีใบรับรองแพทย์มาประกอบการรายงานตัว ทั้งนี้ ให้งดเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้อง พบปะผู้คนจํานวนมากเป็นเวลา 14 วัน หลังจากกลับถึงประเทศไทย
3. สําหรับอาจารย์ให้ปฏิบัติงานในที่พัก โดยจัดทําบทเรียนออนไลน์ทุกรายวิชาที่สอนในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ออก ประกาศฉบับนี้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่หากมีภารกิจที่ต้องดําเนินการ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จสิ้น เพื่อไม่ให้ เกิดความเสียหายต่องานราชการ
4. สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นจัดทําแผนปฏิบัติงานของบุคลากร โดยให้สามารถ ปฏิบัติงานในที่พักได้ มีการหมุนเวียนสลับกันมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าว ยังคง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่รับผิดชอบแล้วนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยให้ดําเนินการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้บุคลากรสายสนับสนุนลงลายมือชื่อการปฏิบัติงาน ที่หน่วยงานต้นสังกัดของตนแทนการสแกนลายนิ้วมือลงเวลาปฏิบัติงาน
5. สําหรับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาค กศ.บท.ที่เข้าข่ายภาวะเสี่ยงต่อการติดไวรัสดังกล่าว ให้เฝ้า สังเกตการณ์อาการตนเอง และเข้าตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรค ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําทางการแพทย์ และให้งดเข้า ร่วมกิจกรรมที่ต้องพบปะผู้คนจํานวนมากเป็นเวลา 14 วัน
6. กรณีที่นักศึกษา บุคลากร พบว่าตนเองเป็นผู้ติดเชื้อดังกล่าว ให้เข้ารับการรักษาโดยทันที และแจ้งให้ มหาวิทยาลัยทราบเพื่อติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และสมาชิกในครอบครัวให้ไปตรวจคัดกรองที่ สถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาด

มาตรการด้านอาคารสถานที่
1. จัดให้มีการทําความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคทุกวันภายในมหาวิทยาลัย
2. เติมเจลแอลกอฮอล์สําหรับฆ่าเชื้อในตําแหน่งที่ติดตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง
3. จัดให้มีกระบวนการคัดกรองภายในมหาวิทยาลัย
มาตรการด้านการจัดการเรียนการสอน
1. ให้ปรับกระบวนการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา
2. การวัดและการประเมินผลการเรียนให้ดําเนินการในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชา แทนการ สอบในห้องเรียนโดยคํานึงถึงมาตรฐานทางวิชาการ
3. สําหรับการฝึกงานทุกรูปแบบให้หลักสูตรพิจารณายกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดระยะเวลา และกิจกรรมอื่น ที่เหมาะสมทดแทน

ทั้งนี้ หากมีประกาศ มาตรการของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยจะ ดําเนินการตามประกาศของกระทรวงฯ และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ รายงาน
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี